Tokom 2019-te godine započet je projekat Izvodjenja sanacija svih postojećih fasada uličnih i atrijumskih na objektu poslovne zgrade u Ul.Nemanjina broj 6 (bivša zgrada Ministarstva saobraćaja koja je sagradjena 1931 koja je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro) u Beogradu od naručioca „Infrastruktura Želežnice Srbije“.

Izvodjenje radova traje ukupno 3 godine i predvidjeno je izvodjenje radova na sanaciji uličnih fasada koja je oblikovana eklektičkom-neoklasičnom duhu sa primenom visokih stubova i pilastera odmerenoj dekorativnoj plastici. Osim izvodjenja sanacije uličnih fasada predvidjeno je i sanacija i atrijumskih fasada kao i adaptacija i zamena fasadne stolarije i adaptacija horizontalnih i vertikalnih oluka. Ukupna površina fasada iznosi oko 22.000m2.

Zgrada Ministarstva saobraćaja je nepokretno kulturno dobro  je sagrađena u periodu od 1927. do 1931. godine, prema projektu arhitekte Svetozara Jovanovića. Koncipirana je kao slobodnostojeći objekat, izdužene pravougaone osnove. Arhitektonski je oblikovana u eklektičkom-neoklasičnom duhu, sa dobrim proporcijama osnovnih masa koje daju monumentalni efekat. Stroga kompozicija fasada sa skladnim oblicima, primena visokih stubova i pilastera i odmerena dekorativna plastika predstavljaju je kao klasičan primer postakademskog rešenja i u osnovi i u spoljnjoj arhitekturi. Posebno interesantan detalj je završni motiv u vidu sata – kule, iznad centralnog timpanona glavne fasade, koje ističu bočno postavljene figure Atlanta. Izrazita likovnost objekta postignuta je skulpturalnim ansamblima izvedenim u kamenu, čiji su autori Toma Rosandić, Dragomir Arambašić, Živojin Lukić, Lojze Dolinar i Risto Stijović. Čitav unutrašnji prostor zgrade bio je podređen specijalnoj nameni. Duž dugačkih hodnika bile su raspoređene službene kancelarije, kabineti i glavna svečana sala. Danas se u okviru zgrade nalazi i Železnički muzej koji je osnovan 1950. godine. Zgrada Ministarstva saobraćaja je delo značajnih arhitektonskih i kulturno-istorijskih vrednosti. Spada u vrhunska ostvarenja visokog akademizma u Beogradu između dva svetska rata. Značajna funkcija, prezentovana kroz monumentalnu i reprezentativnu arhitektonsku formu, oslikava težnje nove društvene stvarnosti.

Podeli!